WWM / CWM / RWM / WECG

Wet Wapen en munitie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2020-01-01/

Circulaire Wapens en munitie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01

Het model WM32 Inlichtingenformulier kunt u hier downloaden: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/korpscheftaken/korpscheftaken/2023/wm32-inlichtingenformulier-dec-2022.pdf

Ministerie laat onderzoek doen naar beoordelingssystematiek psychische gesteldheid

Twee jaar geleden heeft de minister van Justitie en Veiligheid de inzet van de e-screener (vrij vertaald: meetinstrument voor de psychische gesteldheid van aanvragers en verlengers van een verlof) opgeschort.

De aanleiding daarvoor was een door de KNSA en de KNJV geïnitieerd deskundigenbericht dat door de Rechtbank in Den Haag is bevolen. De e-screener was daarmee dus (nog) niet afgeschaft.

De minister heeft nu het WODC opdracht gegeven om het vraagstuk over de psychische gesteldheid van verlofhouders in Nederland nader te onderzoeken. Het WODC heeft daarvoor het Verwey Jonker Instituut ingeschakeld. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en op 28 juni 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de KNSA laten weten dat de minister in het najaar van 2024 op het onderzoek zal reageren. De KNSA zal deze gang van zaken nauwlettend blijven volgen.

Klik op de link voor het nieuwsbericht van het WODC en de mogelijkheid om het volledige rapport te downloaden.

Inperking aantal patronen van de baan (bij wijziging BAL)

dinsdag 16 april 2024

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL).

Op zichzelf was de mededeling van het Ministerie van I&W om het BAL aan te passen zodat particulieren een beperkte hoeveelheid kruit thuis kunnen opslaan, positief. Immers,

de huidige voorschriften in het BAL zijn voor de meeste sportschutters die thuis los kruit voorhanden hebben – en dat zijn Historische-Wapensschutters en herladers – vrijwel niet na te leven.

Een nieuwsbericht daarover heeft u kunnen lezen op 3 oktober 2023: Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering

Echter, een onderdeel van die wijziging in het BAL was ook het in de ogen van de KNSA onzalige en onaanvaardbare voornemen van het Ministerie om het maximumaantal patronen dat

verlofhouders thuis voorhanden mogen hebben, te verlagen van 10.000 naar 5.000 patronen. Tot die tijd geldt er een zogenaamde ‘gedoogregeling’ waarover wij publiceerden in ons

nieuwsbericht van 12 december 2023: Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters

Tegen dat voornemen heeft de KNSA in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt in september 2023. Tot ons genoegen heeft het Ministerie van I&W ons onlangs per

brief laten weten de argumenten van de KNSA plausibel en steekhoudend te vinden en van dat voornemen af te zien. En dat is een positief bericht.

Meldplicht:

De KNSA heeft in het schrijven aan het Ministerie ook verzocht om, wanneer het BAL zodanig wordt gewijzigd dat ook particulieren kruit voorhanden kunnen hebben, de in het BAL

voorgeschreven meldplicht voor het in bezit hebben van kruit, in te trekken. Het Ministerie van I&W heeft begrip voor de zorgen die de KNSA heeft geuit met betrekking tot de

openbaarmaking van persoonsgegevens omdat met die meldplicht onbevoegden en ongewenste personen kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens van verlofhouders.

En dat is vanwege het bezit van vuurwapens en munitie, een veiligheidsrisico.

Het Ministerie had al eerder toegezegd te zullen onderzoeken hoe de persoonlijke gegevens afgeschermd kunnen worden van de openbaarheid, en heeft ons nu laten weten dat de

mogelijkheden daartoe technisch aanwezig zijn. Het Ministerie van I&W zal onderzoeken op welke wijze die afscherming mogelijk is en heeft toegezegd die bescherming te zullen bieden.

Rapport “Ringen rond de Roos”

https://www.knsa.nl/media/2999/eindrapport-commissie-wet-wapens-en-munitie-ringen-rond-de-roos.pdf

Aanpassing tarieven bewaarloon en Europese vuurwapenpas

donderdag 7 december 2023

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om per 1 januari 2024 de tarieven voor bewaarloon voor wapens die bij de politie in bewaring worden gegeven en de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas te verhogen.

Het bewaarloon is met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op € 15,00 per maand en het bedrag voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas is vastgesteld op € 72,60. Deze tariefverhogingen zijn – aldus de minister – gedaan op basis van een kostenanalyse.

Als gevolg van deze gewijzigde tarieven is de Regeling wapens en munitie (Rwm) gewijzigd. Een publicatie hiervan is gedaan in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33465.html

Beleidsreactie op het eindrapport van de commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z12732&did=2023D30393


Wet Explosieven Civiel Gebruik

Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters

dinsdag 12 december 2023

In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is de KNSA al geruime tijd in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

Immers, de consequenties van de invoering van deze Omgevingswet en het daaraan verbonden Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) zijn groot. Zo groot, dat de meeste sportschutters die los kruit voorhanden moeten hebben om te kunnen herladen of omdat zij met historische wapens schieten, niet aan die voorschriften kunnen voldoen. De KNSA heeft het Ministerie daarom verzocht om het BAL zodanig aan te passen, dat bij het opslaan van een kleinere hoeveelheid kruit aan (een deel van) deze voorschriften niet hoeft te worden voldaan.

Het Ministerie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij een positieve intentie heeft om het BAL zodanig aan te passen, dat bij een geringere hoeveelheid kruit, deze strenge voorschriften per 1 januari 2024 niet nageleefd hoeven te worden.

Die intentie van het Ministerie om het BAL te wijzigen betekent dat er concreet zicht is op legalisatie. En dat is voor de politie juridisch voldoende om voorlopig, totdat het BAL is gewijzigd, niet te handhaven en de opslag van een geringe hoeveelheid kruit door sportschutters met een verlof en/of Historische Wapensschutters te gedogen. Het Ministerie van I&W heeft daarmee ook ingestemd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat sportschutters moeten voldoen aan hetgeen vermeld is in het Informatieblad “Veilige opslag van kruit bij particulieren”, zoals dat destijds is uitgegeven door het RIVM voor mensen die rookzwak kruit of zwart kruit opslaan in hun woning voor het herladen van patronen en voor het schieten met historische wapens. Sportschutters die zich aan die voorschriften houden, zijn niet in overtreding, aldus de Nationale Politie.

Vrij vertaald betekent dit dat sportschutters maximaal 3 kilogram rookzwak kruit of 1 kilogram zwart kruit thuis mogen opslaan (dan wel een combinatie daarvan). Voorts moet dat kruit opgeborgen worden in een in deze handreiking voorgeschreven houten kist. De erkenningsplicht conform de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) blijft wel gewoon van toepassing.

De KNSA heeft de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het voorkomen van de desastreuze consequenties van de invoering van de Omgevingswet en het BAL voor de schietsport. Dat het Ministerie voornemens is het BAL te wijzigen en tot die tijd, met inachtneming van de voorschriften van het Informatieblad, de situatie gedoogt, is een prachtig resultaat na alle verrichte inspanningen. Daarmee is de mogelijkheid voor sportschutters om te herladen en met historische wapens te blijven schieten, overeind gebleven en kunnen zij hun sport blijven beoefenen.

Voor diegenen die meer dan maximaal 3 kilogram kruit willen opslaan, geldt dat zij wel moeten voldoen aan de voorschriften die staan vermeld in het BAL, zoals: een minimale afstand van 8 meter vanaf de opslagplaats tot andere objecten, het opslaan van kruit in brandcompartimenten en de voorgeschreven melding aan het Gemeentebestuur c.q. de Omgevingsdienst. Deze voorschriften staan in het BAL, paragraaf 4.103.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/explosieven-voor-civiel-gebruik

https://www.politie.nl/informatie/ik-wil-een-vergunning-voor-explosieven-aanvragen-dan-wel-voor-het-herladen-van-munitie.html

Toelichting op het Explo3 formulier met bijlage:

Formulier Explo 3 (herlaaderkenning)

Moeten slaghoedjes nu wel of niet op de Explo 3 aanvraag (herlaaderkenning WECG) of niet. Omdat de KNSA het niet zeker wist hebben wij contact opgenomen met de afdeling KCT van de politie. Immers zij geven de benodigde formulieren alsmede erkenningen af.

Wij ontvingen onderstaand antwoord van KCT.

————————————————————————————————————–

In het begin is ons verteld om slaghoedjes op de erkenning te zetten.

Later is dit teruggedraaid.  Zie onderstaande info.

Kort samengevat, slaghoedjes vallen buiten de werking van de Wecg en hoeven derhalve niet op een erkenning vermeld te worden. Hiervan ligt ten grondslag dat de Wecg niet van toepassing is op (onderdelen) van munitie. In de CWM 2019 is nader beschreven wat men verstaat onder “onderdelen van munitie”.

WECG –  Artikel 2

Deze wet is niet van toepassing op:

c.         munitie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 4°, van de Wet wapens en munitie;

WWM –  Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

4          munitie: patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door middel van een vuurwapen;

WWM – Artikel 3

2          De bepalingen betreffende munitie zijn mede van toepassing op onderdelen van die munitie, voorzover geschikt om munitie van te maken.

CWM 2019 – 1.2.4. Onderdelen van munitie

Artikel 3, tweede lid, van de WWM stelt dat de bepalingen betreffende munitie mede van toepassing zijn op onderdelen van munitie, voor zover die geschikt zijn om daarvan munitie te maken. Voor wat betreft munitie voor geweren, pistolen en revolvers worden daarvoor geschikt geacht: kogels, hulzen en slaghoedjes voor gebruik in hulzen. Percussiekapjes maken geen deel uit van een patroon of van een ander voorwerp dat bestemd of geschikt is om een projectiel door middel van een vuurwapen af te schieten en worden dan ook niet aangemerkt als onderdelen van munitie. Percussiekapjes mogen dan ook vrij voorhanden worden gehouden.

Los kruit is geen onderdeel van munitie en het voorhanden hebben van los zwart buskruit of rookzwak buskruit valt dan ook niet onder de werking van de WWM.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006962/2021-01-01 (Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006803/2021-07-01 (Wet explosieven voor civiel gebruik)

Toekomstagenda korpscheftaken

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/29/tk-toekomstagenda-korpscheftaken/tk-toekomstagenda-korpscheftaken.pdf