Over ons

INLEIDING

Welkom bij Schietsportvereniging Keizer Karel. Op deze pagina zullen wij ons voorstellen. Wij hopen dat de voorliggende informatie u op weg zal helpen. Wij zijn ons bewust van het feit dat u veel informatie krijgt. Wij hopen echter dat deze informatie u meer dan voldoende inzicht geeft in onze vereniging en de binnen de vereniging beoefende vormen van de schietsport. Uiteraard kunt u altijd een van de bestuursleden uw vraag of vragen voorleggen.

De schietsport als geheel wordt gekenmerkt door een kleinschalige verenigingsstructuur. Schietsport is een sport, die weinig bekendheid geniet. Er zijn geen grote sportvedetten en van schietsportwedstrijden wordt geen verslag gedaan op radio en televisie. Één van de belangrijkste oorzaken is wellicht dat schieten meer een “doe-sport” dan een kijksport is. In Nederland beoefenen zo’n 60.000 mensen uit alle lagen van de bevolking, één of meerdere disciplines van de schietsport in ruim 1.320 verenigingen. Deze verenigingen zijn allen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Deze organisatie is erkend door het Ministerie van W.V.C.. Sinds het begin van de Olympische Spelen vormt het schieten een belangrijk onderdeel van deze spelen. Reden genoeg dus om de schietsport en haar beoefenaars serieus te nemen.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen onder nummer 14.4069 en zij is hiermee een rechtspersoonlijkheid.

Vanaf de oprichting is de vereniging aangesloten bij de K.N.S.A. Deze organisatie behartigt de belangen van de sportschutters.  Conform de voorschriften is de vereniging door de K.N.S.A. gecertificeerd. Deze certificering dient om de drie jaar te worden herhaald middels een audit uitgevoerd door de K.N.S.A. Tevens is de vereniging door de Minister van Justitie en veiligheid erkend. Dit om het mogelijk te maken als vereniging gebruik te kunnen en mogen maken van wapens met een grotere magazijncapaciteit. E.e.a. conform de schiet- en wedstrijdreglementen van de K.N.S.A.

De vereniging heeft momenteel rond de 100 leden die de schietsport beoefenen in een prima sfeer.

HET ASPIRANTLIDMAATSCHAP

Om het lidmaatschap aan te vragen, krijgt u een eerste gesprek met het bestuur van de vereniging. Hierna kan een inschrijfformulier, alsmede eigen verklaring en een aanvraag-formulier voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden opgestuurd of overhandigd. Nadat het inschrijfformulier, 3 pasfoto’s en een VOG worden ingeleverd bij het secretariaat en het inschrijfgeld is voldaan,  begint voor u het aspirant-lidmaatschap.

Voor u betekent dit, dat u regelmatig deelneemt aan de schietoefeningen. Bovendien bent u verplicht deel te nemen aan de basiscursus pistool/geweer. Het is noodzakelijk dat u zich present meldt bij het bestuur. Het bestuur is nl. verplicht conform de wet, een presentieregister bij te houden (Wet Wapens en Munitie). Dit kan in de toekomst een digitaal register worden. De KNSA ontwikkeld hiervoor een procedure.
Uw aspirant-lidmaatschap duurt zes maanden. In deze tijd zal een ballotagecommissie zich over uw aanvraag buigen en het bestuur een advies geven. U ontvangt wederom via uw secretaris bericht van dit advies.

HET SCHIETEN

Het schieten vindt plaats op een binnenschietbaan. Geschoten wordt op 25 m met voornamelijk handvuurwapens en op 100 m met geweren. Zowel klein kaliber als grootkaliber disciplines worden bij ons beoefend.  Wij bieden schietgelegenheid voor ongeveer 50 dagen per jaar. Verdeeld over de maandagavond en zaterdagochtend. Een aantal malen per jaar wordt ook een woensdagavond gepland voor het beoefenen van een extra pistooldiscipline. 

Het schieten met vuurwapens moet zeer veilig en deskundig gebeuren. De eerste tijd zult u dus onder leiding van een ervaren schutter of trainer, deelnemen aan de schietoefeningen. Om de schietoefeningen c.q. trainingen veilig te laten verlopen heeft iedereen zich te houden aan het schiet- en veiligheidsreglement. Op de schietbaan heeft de baancommandant, dit is de man/vrouw die een rode band om de arm draagt, de absolute autoriteit om op te treden. De baancommandant is een veiligheidsfunctionaris die werkt onder toezicht van het bestuurslid dat veiligheid in portefeuille heeft. De opdrachten gegeven door een baancommandant of door een van de bestuursleden dient u stipt op te volgen. Het garandeert uw veiligheid en dat van anderen.
Voordat u een schietbaan betreedt, bent u verplicht deugdelijke gehoorbeschermers te dragen. Zonder gehoorbeschermers is het niet toegestaan de schietbaan te betreden. U schiet gedurende de eerste keren onder begeleiding van een ervaren seniorschutter. Deze leert u de basistechnieken voor wat betreft veiligheid. De schietvaardigheid kunt u ook van deze man/vrouw leren, vraag ernaar. Het eerste jaar schiet u met verenigingswapens. De vereniging beschikt over een aantal klein kaliber revolvers/pistolen, en een aantal geweren. Het gebruik van de wapens is gratis. De patronen dient u echter te betalen en zijn ver-krijgbaar bij de beheerder. Zowel het aantal patronen die u gebruikt als het aantal lege hulzen die u inlevert wordt genoteerd! U dient dus ook alle lege hulzen in te leveren. Het wapen dat u heeft gebruikt dient u zelf schoon te maken. (preventief onderhoud) Het grote onderhoud wordt door de wapenbeheerders gedaan. Schoonmaakmiddelen zijn altijd aanwezig.
Zoals al eerder opgemerkt, schiet u de eerste keren onder begeleiding van een seniorschutter. Let goed op en heb uw aandacht bij hetgeen hij of zij u laat zien of vertelt. Begrijpt u iets niet of gaat het te snel zeg het dan. Het is in uw eigen belang. Heeft u belangstelling voor of behoefte aan technische informatie dan kunt u dit kenbaar maken aan de bestuurstafel. De bestuursleden kunnen u in contact brengen met mensen van de technische commissie. Eventueel kunt u in overleg met deze leden overgaan tot de aanschaf van vakliteratuur of zelfs materialen.