Doel van de vereniging

 “De vereniging heeft ten doel haar leden in  de  gelegenheid  te stellen  de  schietsport te beoefenen en zij tracht dit  doel  te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en  wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen  die  daartoe bevorderlijk zijn”. Zo staat het netjes vermeldt in de statuten van de vereniging.

Bij het nastreven van haar doel,  nl.  de leden in de gelegenheid stellen de schietsport te beoefenen door  het  geven van instructie,  het  houden  van oefeningen   en   wedstrij­den   en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn onthoudt de vereniging zich in haar doen en  laten al   hetgeen  waarmede   zij   zichzelf   de schietsport  in  het algemeen  in  diskrediet  zou kunnen brengen.

Zij leeft de voorschriften, aanwijzingen en wensen die haar van overheidswege worden kenbaar  gemaakt stipt na,  voor zover zij in overeenstemming  zijn met in  het  algemeen  rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

De  leden onthouden zich in hun doen en laten  van al hetgeen waarmede zij zichzelf, als beoefenaars van de schietsport, de vereniging, haar leden/aspirant-leden of de schiet­sport in het algemeen in diskrediet zouden kunnen brengen.

Het doel is dus helder en duidelijk omschreven. Wat voor een ieder duidelijk moet zijn, is het feit dat de leden van de Schietportvereniging Keizer Karel in afgebakende (wettelijke) grenzen de schietsport kunnen beoefenen. Er is geen ruimte voor die uitingen van schietsport waarbij het imago van de sport te lijden heeft. Een voorbeeld hiervan is het geüniformeerd (in camouflage kleding) naar de schietbaan komen. De wapens waarmee de leden hun discipline beoefenen, dienen in de betreffende categorie / discipline toegelaten te zijn.

Het bestuur van de vereniging bewaakt de uitgangspunten m.b.t. het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Daar waar nodig zal het bestuur zonder terughoudendheid voortvarend optreden.

Jaarlijks worden diverse activiteiten ontplooid om de schietsport te promoten. Bijv. het organiseren van schietwedstrijden en het trainen van twee geweerteams welke niet zonder succes deelnemen aan de wedstrijden in den lande. Om haar doelen te bereiken kan de vereniging beschikken over een aantal trainers. Beginnende leden wordt opleiding voor wat betreft het schieten en herladen van huls tot patroon aangeboden. Deze opleidingen worden gegeven door de trainers, de herlaadopleiding door twee andere leden die zeer ervaren herladers zijn en in staat zijn de schutters verantwoord op te leiden. Beiden zijn lid van de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Munitie en Ballistiek.