WWM / CWM / RWM / WECG

Wet Wapen en munitie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2020-01-01/

Circulaire Wapens en munitie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01

Het model WM32 Inlichtingenformulier kunt u hier downloaden: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/korpscheftaken/korpscheftaken/2023/wm32-inlichtingenformulier-dec-2022.pdf

Rapport “Ringen rond de Roos”

https://www.knsa.nl/media/2999/eindrapport-commissie-wet-wapens-en-munitie-ringen-rond-de-roos.pdf

Leges Europese Vuurwapenpas

http://sv-keizerkarel.nl/wp-content/uploads/2023/07/Brief-heffen-van-leges-voor-een-Europese-vuurwapenpas.pdf

Beleidsreactie op het eindrapport van de commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z12732&did=2023D30393


Wet Explosieven Civiel Gebruik

Kruitopslag binnen de nieuwe Omgevingswet

Nadat op 14 maart 2023 de Eerste Kamer instemde met de nieuwe Omgevingswet, zal deze per 1 januari 2024 in werking treden. Dat betekent dat ook het Besluit Activiteiten Leefomgeving (afgekort: BAL) dan in werking zal treden. De voorschriften van het BAL met betrekking tot de opslag van kruit door particulieren zijn streng. Zo streng zelfs, dat sommige sportschutters die nu nog los kruit voorhanden hebben voor het schieten met historische wapens en/of het herladen van patronen, daaraan niet zullen kunnen voldoen.

De eerder door de KNSA met het Ministerie, de Politie en de Inspectie gemaakte afspraken in afwijking van andere voorschriften, zijn zoals al eerder bericht, door een juridische procedure helaas niet meer van toepassing.

De KNSA voert op dit moment overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om wederom te komen tot afspraken voor de kruitopslag door particulieren, in afwijking van de voorschriften die nu in het BAL staan vermeld. Sportkoepel NOC*NSF staat de KNSA in dat overleg bij. Het Ministerie van I&W heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij de intentie heeft om voor particulieren een afwijkende regeling op te stellen die de toets door een rechter wel kan doorstaan. Het is onvermijdelijk dat aan die afwijkende regeling separate voorschriften worden gesteld; de KNSA voert daarover overleg.

Vrijwel zeker is wel dat, als die separate regeling er komt, sportschutters die los kruit voorhanden willen houden, zullen moeten voldoen aan de voorwaarden uit het destijds door het RIVM opgestelde Informatieblad dat gepubliceerd is in september 2020. Voor het inzien daarvan klik hier: Informatieblad veilige opslag kruit bij particulieren

Wanneer er meer duidelijkheid komt, is op dit moment nog onzeker; de KNSA zal belanghebbenden via de geëigende publicaties op de hoogte blijven houden.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/explosieven-voor-civiel-gebruik

https://www.politie.nl/informatie/ik-wil-een-vergunning-voor-explosieven-aanvragen-dan-wel-voor-het-herladen-van-munitie.html

Toelichting op het Explo3 formulier met bijlage:

Formulier Explo 3 (herlaaderkenning)

Moeten slaghoedjes nu wel of niet op de Explo 3 aanvraag (herlaaderkenning WECG) of niet. Omdat de KNSA het niet zeker wist hebben wij contact opgenomen met de afdeling KCT van de politie. Immers zij geven de benodigde formulieren alsmede erkenningen af.

Wij ontvingen onderstaand antwoord van KCT.

————————————————————————————————————–

In het begin is ons verteld om slaghoedjes op de erkenning te zetten.

Later is dit teruggedraaid.  Zie onderstaande info.

Kort samengevat, slaghoedjes vallen buiten de werking van de Wecg en hoeven derhalve niet op een erkenning vermeld te worden. Hiervan ligt ten grondslag dat de Wecg niet van toepassing is op (onderdelen) van munitie. In de CWM 2019 is nader beschreven wat men verstaat onder “onderdelen van munitie”.

WECG –  Artikel 2

Deze wet is niet van toepassing op:

c.         munitie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 4°, van de Wet wapens en munitie;

WWM –  Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

4          munitie: patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door middel van een vuurwapen;

WWM – Artikel 3

2          De bepalingen betreffende munitie zijn mede van toepassing op onderdelen van die munitie, voorzover geschikt om munitie van te maken.

CWM 2019 – 1.2.4. Onderdelen van munitie

Artikel 3, tweede lid, van de WWM stelt dat de bepalingen betreffende munitie mede van toepassing zijn op onderdelen van munitie, voor zover die geschikt zijn om daarvan munitie te maken. Voor wat betreft munitie voor geweren, pistolen en revolvers worden daarvoor geschikt geacht: kogels, hulzen en slaghoedjes voor gebruik in hulzen. Percussiekapjes maken geen deel uit van een patroon of van een ander voorwerp dat bestemd of geschikt is om een projectiel door middel van een vuurwapen af te schieten en worden dan ook niet aangemerkt als onderdelen van munitie. Percussiekapjes mogen dan ook vrij voorhanden worden gehouden.

Los kruit is geen onderdeel van munitie en het voorhanden hebben van los zwart buskruit of rookzwak buskruit valt dan ook niet onder de werking van de WWM.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006962/2021-01-01 (Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006803/2021-07-01 (Wet explosieven voor civiel gebruik)

Toekomstagenda korpscheftaken

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/06/29/tk-toekomstagenda-korpscheftaken/tk-toekomstagenda-korpscheftaken.pdf